Nové Mesto prenajme priestory v spoločenskom dome Vernosť, takéto sú podmienky

Spolocensky_dom_vernost.jpg
Foto: banm.sk

Mestská časť Nové Mesto vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predloženie návrhu na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom spoločenského domu Vernosť.

Dom s tromi nadzemnými podlažiami a s celkovou rozlohou 4 954 m2 sa nachádza na Nobelovej ul. č. 30, so s. č. 1300, na parc. č. 13528, zapísanom na LV č. 3749, a je vo výlučnom vlastníctve mestskej časti Nové Mesto. Prenájom sa netýka denného centra (so samostatným vchodom, samostatnými meračmi a vlastným kotlom) nachádzajúcom sa na 1. nadzemnom podlaží o rozlohe 116 m2 a knižnice nachádzajúcej sa na 1. nadzemnom podlaží o rozlohe 214 m2.

Priestory prenajmú na kancelárske/administratívne účely, poskytovanie služieb alebo prevádzkovanie obchodu, verejnoprospešné účely – kultúrne, vzdelávacie, športové, sociálne a iné.

Súťažné podmienky získate na adrese Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, Junácka č. 1, 832 91 Bratislava, III. poschodie, č. dverí 305 – oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov, alebo na webovej stránke.

Kontaktnou osobou pre právnu časť je Marianna Moravcová Tomčíková (02/49 253 133, –152, pravne.moravcova@banm.sk, pravne.vrablova@banm.sk, oddelenie právne, č. dv. 313, 305); pre technickú časť je to Zuzana Miškovská (02/49 253 375, zuzana.miskovska@banm.sk, oddelenie výstavby a investícií a správy majetku, referát majetku a správy bytov a nebytových priestorov, č. dv. 718).

Súťažný návrh je potrebné doručiť (nielen odoslať) poštou alebo podať osobne do podateľne Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto do 31. januára 2016 do 12. hodiny v zalepenej obálke s výrazným označením „OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ – Vernosť – NEOTVÁRAŤ!“

22. decembra 2016

Odporúčané články

Bezplatné novinky emailom z Bratislavy raz týždenne:

Čo si o tom myslíte?

Zdroj: banm.sk, © BratislavaDen.sk, iDen Media s.r.o.