Bratislava hľadá nového mestského kontrolóra. Mestskí poslanci súhlasili s tým, aby jeho voľba bola verejná

Magistrat bratislava kandidat kontrolor vyberove konanie praca mapy.jpg
Foto: ilustračné, www.google.com

Voľba nového mestského kontrolóra bude verejná a voliť ho budú mestskí poslanci rozhodovať 25. apríla.

Mestskí poslanci rozhodnú 25. apríla o tom, kto bude po novom dozerať na hospodárne a efektívne nakladanie s mestským majetkom, kto bude kontrolovať príjmy a výdavky mesta. Nová voľba je vyhlásená preto, lebo sa súčasný kontrolór hlavného mesta Peter Šinály rozhodol skončiť vo funkcii. V minulosti sa táto voľba vykonávala neverejne, tentokrát to bude opačne.

Záujemcovia o pozíciu sa môžu hlásiť najneskôr do 11. apríla do podateľne Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie 1, Bratislava, v zalepenej obálke s označením „Prihláška kandidáta na funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy“ s poznámkou „Neotvárať“. Kandidát môže taktiež zaslať svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke prostredníctvom pošty na adresu Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, s tým, že pod uvedenú adresu je potrebné napísať text „Prihláška kandidáta na funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy“ s poznámkou „Neotvárať“. V tomto prípade musí byť prezenčná pečiatka podateľne Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy na obálke s najneskorším dátumom 11. apríl.

Prihláška na pozíciu mestského kontrolóra musí obsahovať:

  • meno, priezvisko;
  • adresa trvalého pobytu, príp. prechodného pobytu;
  • najvyšší dosiahnutý stupeň vzdelania, príp. ďalšie doplňujúce formy vzdelania a spôsobilosti;
  • štruktúrovaný profesijný životopis;
  • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
  • overená fotokópia dokladu o vzdelaní;
  • kvalifikačným predpokladom na výkon funkcie mestského kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie;
  • koncepciu výkonu funkcie.

Podané prihlášky kandidátov posúdi komisia zriadená mestským zastupiteľstvom, ktorá súčasne vyhodnotí splnenie náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov a vypracuje zoznam kandidátov.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk