Bratislava hľadá odborných hodnotiteľov do komisie, ktorá udeľuje granty

Primacialny palac bratislava sportovec roka mapy.jpg
Foto: ilustračné, www.google.sk

Magistrát hlavného mesta vyhlásil výzvu na výber odborných hodnotiteľov pre hodnotenie žiadostí o udelenie grantu.

Odborná hodnotiaca komisia bude hodnotiť žiadosti o udelenie grantu Hlavného mesta SR Bratislavy z grantového programu na podporu kultúry Ars Bratislavensis. Členom odbornej komisie môže byť nominovaný len špecialista v danej oblasti s praxou v hodnotení projektov v relevantných inštitúciách vo vzťahu k posudzovanej oblasti a zároveň nie je poslancom hlavného mesta. Člen odbornej hodnotiacej komisie nemôže žiaden vzťah či spojitosť so žiadateľom. Tiež sa vylučuje, aby člen hodnotiacej komisie hodnotil projekt, v ktorom má priamy alebo nepriamy osobný záujem, ktorý by spôsobil konflikt záujmov.

Výzva sa vyhlasuje v zmysle schváleného Štatútu grantového programu hlavného mesta na podporu kultúry Ars Bratislavensis, ktorý slúži na podporu a realizáciu:

  1. umeleckých a kultúrnych projektov a aktivít celomestského, nadmestského a medzinárodného významu, ktoré sa realizujú v Bratislave, ktoré propagujú Bratislavu v zahraničí, alebo ktoré sa realizujú v iných mestách na Slovensku za účelom propagácie Bratislavy,
  2. podujatí, konferencií, workshopov a seminárov s umeleckou tematikou,
  3. vydávania publikácií, kníh a tlačovín o Bratislave, alebo propagujúcich určité oblasti života a osobností Bratislavy,
  4. aktivít a projektov multižánrového charakteru,
  5. ochrany hmotného kultúrneho dedičstva.

Žiadosti je potrebné zaslať spolu s povinnými prílohami v termíne do 12.marca na adresu: Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Oddelenie kultúry, školstva, športu a mládeže, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava. Na obálku je potrebné uviesť len: „Odborný hodnotiteľ Ars Bratislavensis – neotvárať“. Zároveň je potrebné zaslať svoj životopis vo formáte .docx e-mailom na: veronika.hudekova@bratislava.sk, pričom do predmetu správy je potrebné uviesť: „odborny hodnotitel Ars Bratislavensis“.

V minulom roku hlavné mesto Slovenskej republiky prostredníctvom grantového programu na podporu kultúry Ars Bratislavensis podporilo 320 projektov v celkovej sume 330-tis. eur. Podrobnejšie informácie nájdete na tejto webovej stránke mesta.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk