Električku na Starý most zatiaľ nepustili lehoty, župa skracuje termíny „na doraz“

DPB, električka, Petržalka
ilustračné: www.facebook.com

Bratislavský samosprávny kraj ako špeciálny stavebný úrad pre električkové a trolejbusové dráhy sa riadi viacerými zákonmi. Pri každom svojom kroku sa musí držať pravidiel a dodržiavať stanovené lehoty, ktoré určuje zákon. Lehoty slúžia aj pri kolaudácii Starého mosta najmä na ochranu verejného záujmu.

„Župe záleží na tom, aby Starý most mohol opäť slúžim všetkým ľuďom. Uvedomujeme si, že je to dôležitá spojnica ponad rieku Dunaj. Všetky kroky sme urýchlili a čo mohlo, to išlo v expresných termínoch. V ostatných krokoch sa musíme riadiť zákonnými lehotami, ktoré však zaisťujú prístup k informáciám každému. Verejný záujem je pri tak veľkom projekte na prvom mieste,“ povedal Pavol Frešo, predseda BSK.

V prípade konania pre Starý most a Petržalku spojil Bratislavský samosprávny kraj kolaudačné konanie s konaním o zmene stavby pred dokončením podľa § 81 ods. 4 a § 68 stavebného zákona kvôli niektorým zmenám oproti projektovej dokumentácii overenej v stavebnom konaní. BSK postupuje podľa § 76 a nasledujúcich Stavebného zákona (Kolaudácia stavieb), s využitím § 81 ods. 4 Stavebného zákona – možnosť spojenia kolaudácie so zmenou stavby. Podľa stavebného zákona upovedomí stavebný úrad účastníkov konania najmenej 15 dní pred konaním miestneho zisťovania spojeného s ústnym konaním. Preto termín ústneho pojednávania bol stanovený až na 26. mája 2016.

Na miestnom zisťovaní bude stavba prechádzať kontrolou, ktorá zisťuje, či je zrealizovaná v súlade s projektovou dokumentáciou, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie, či boli v priebehu realizácie stavby zmeny a či stavba spĺňa zákonom stanovené technické parametre. Ak sa ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním uskutoční 26. mája a BSK bude mať k tomuto dňu všetky kladné stanoviská dotknutých orgánov a všetky doklady, ktoré musí zabezpečiť navrhovateľ, čiže hlavné mesto SR Bratislava, zastúpené splnomocneným METRO Bratislava, a. s., v takom prípade je možné vydať povolenie na dočasné užívanie a skúšobnú prevádzku v pondelok 30. mája 2016.

Rozhodnutie bude doručované verejnou vyhláškou podľa § 26 správneho poriadku a bude opätovne zverejnené na elektronickej úradnej tabuli BSK, taktiež na úradných tabuliach Hlavného mesta SR, MČ Staré Mesto, MČ Petržalka po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia verejnej vyhlášky. Ďalších 15 dní majú dotknuté strany možnosť na podanie odvolania. Až potom je možné na rozhodnutie Bratislavského samosprávneho kraja potvrdiť právoplatnosť a je možné začať skúšobnú prevádzku. Pri splnení všetkých zákonných lehôt sa tak môže stať začiatkom júla.

Pokiaľ nebudú na Starom moste a v Petržalke zistené závažné skutočnosti, pri ktorých by bola ohrozená bezpečnosť cestujúcich a premávky, Bratislavský samosprávny kraj vydá kolaudačné rozhodnutie na skúšobnú prevádzku, ktorá môže trvať maximálne jeden kalendárny rok.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk