Lamač vyhlásil voľbu miestneho kontrolóra mestskej časti. Ak máte záujem, takto sa prihlásite

Miestny urad lamac bratislava.jpg
Zdroj: maps.google.com

Bratislavská mestská časť hľadá miestneho kontrolóra. Pracovný pomer miestneho kontrolóra mestskej časti bude na skrátený úväzok.

Záujemcovia o pozíciu miestneho kontrolóra mestskej časti Lamač môžu svoje písomné prihlášky na výkon funkcie spolu s ostatnými požadovanými dokladmi zasielať najneskôr do 5. júna do 16.30 hod. Prihlášku aj s potrebnými dokladmi zasielajte poštou alebo aj osobne do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Lamač, Malokarpatské nám. č. 9, 841 03 Bratislava v zalepenej obálke s označením „VOĽBA MIESTNEHO KONTROLÓRA“, s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“. Prezenčná pečiatka podateľne na obálke musí byť s najneskorším dátumom 5. júna a na prihlášky kandidátov na výkon funkcie doručené po tomto dátume sa nebude prihliadať.

Predpokladmi na výkon funkcie sú minimálne úplné stredné vzdelanie, bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. Prihláška musí obsahovať meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, štruktúrovaný profesijný životopis, úradne overenú kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania, úradne overené kópie dokladov o doplňujúcich formách vzdelania, koncepciu výkonu funkcie v rozsahu jednej strany formátu A4, čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu a písomný súhlas kandidáta na spracovanie osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pre účely voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Lamač.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk