Mesto dá osadiť viac než sto stožiarov verejného osvetlenia, zaplatí za ne takmer 180-tisíc eur

Verejné osvetlenie, Rázusovo nábrežie, Most SNP
ilustračné: SITA

V Bratislave pribudnú stožiare verejného osvetlenia, vyplýva to zo zmluvy, ktorú mesto zverejnilo na svojej webovej stránke. 

Mesto nedávno podpísalo zmluvu so spoločnosťou Siemens, ktorej predmetom sú „Stavebné práce na osadenie nových 116 ks 8 metrových stožiarov verejného osvetlenia v miestach zrezaných stožiarov verejného osvetlenia v hl. meste SR Bratislave“. Ako sa uvádza v zmluve, obsahom diela je obnova zrezaných osem metrových stožiarov verejného osvetlenia a obnova svetelných miest v miestach zrezaných stožiarov. „Stavebné práce zahŕňajú osadenie nových stĺpov, výložníkov a svietidiel ako i napojenie na elektrickú energiu. Po ukončení stavebných prác budú svetelné miesta obnovené – funkčné,“ spresňuje dokument.

Firma sa podpisom zmluvy zaviazala, že verejné osvetlenie zhotoví do 31. augusta tohto roka. „Zhotovitel’ je povinný zabezpečiť stroje, zariadenia a materiál potrebný pre plnenie predmetu zmluvy a kvalifikovaný personál vybavený pracovným odevom, ochrannými prostriedkami, potrebnými mechanizmami a náradím a zabezpečiť jeho kontrolu. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie Diela musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a preukazovanie zhody výrobkov. Zhotovitel’ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža a odváža materiál a mechanizmy,“ píše sa v zmluve.

Cena za zhotovenie diela bola stanovená na základe kalkulácie firmy, a to vo výške 149.395,24 eur bez DPH. Po prirátaní platnej dane, ktorá v tomto prípade predstavuje sumu 29.879,05 eur sa tak celková hodnota diela vyšplhá na 179.274,29 eur.

Uvedená cena je konečná „a je nemenná počas celej doby trvania zmluvného vzťahu. V cene za zhotovenie diela sú zahrnuté všetky náklady a výdavky na strane zhotoviteľa, ktoré súvisia s predmetom plnenia zmluvy a realizáciou diela, vrátane vybudovania, prevádzkovania, údržby, likvidácie a vypratanie miesta plnenia predmetu zmluvy. Objednávateľ nie je povinný a neposkytuje preddavky z ceny za zhotovenie diela, ani zálohové platby na predmet plnenia tejto zmluvy,“ spresňuje zverejnený dokument.

Záručná doba na stožiare verejného osvetlenia bola stanovená na dva roky a začína plynúť dňom protokoláreho prevzatia diela mestom Bratislava. „V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o čas, počas ktorého boli vady resp. nedostatky odstraňované,“ vysvetľuje zmluva.

Podľa výkazu výmer, ktorý je súčasťou podpísanej zmluvy a tvorí jej prílohu, výmena jedného osem metrového stožiara bola vyčíslená na 1.287,89 eur bez DPH. Z tejto sumy tvoria zemné práce 736,52 eur, montážne práce 360,34 eur, materiál 77,67 eur a iné práce (sieť, stavenisko) 113,36 eur.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk