Na Devínskej ceste vykonajú sanačné práce, cena, ktorú mesto za ne zaplatí, sa vyšplhala na vyše 328-tisíc eur

Popadane_skaly_devinska_cesta_bratislava.sk_.jpg
ilustračné: bratislava.sk

Mesto dá odstrániť skalný odrez, ktorý sa nachádza na Devínskej ceste, v mestskej časti Karlova Ves. Spolu so sanáciou má firma, ktorá zákazku získala, vypracovať aj záverečnú správu zo sanácie geologického prostredia.

Podľa zmluvy, ktorú mesto Bratislava uverejnilo na svojej webovej stránke, príde v blízkej dobe k sanácii geologického prostredia. Skalný odrez má odstrániť firma En Libre, s.r.o., ktorá sanáciu vykoná na základe projektu vypracovaného spoločnosťou Geokonzult, s.r.o.

„V zmysle záverečného zhodnotenia inžinierskogeologického prieskumu je hrozba opakovaných skalných rútení v lokalite reálna a vzhľadom na frekventovanosť dopravy v dosahu skalných zrútení, je vysoké riziko ohrozenia ľudských životov, dopravných prostriedkov a komunikácii. Identifikované boli potenciálne nestabilné balvany, bloky, resp. časti skalných stien. Súčasný stav ochrany tejto časti komunikácie vzhľadom k zisteným rizikám je považovaný za nedostatočný. Na lokalite je nevyhnutné vykonať sanačné opatrenia, ktoré minimalizujú riziká a zvýšia bezpečnosť dopravy pri opätovnej reaktivácii svahových pohybov. V inžinierskogeologickom prieskume boli vykonané analýzy rútenia skalných blokov. Na základe realizovaných analýz bola určená optimálna výška ochrannej konštrukcie, bol navrhnutý zárubný gabionový múr. Navrhované riešenie predstavuje realizáciu zárubného gravitačného gabionového múru za účelom vytvorenia ochrany komunikácie. DÍžka múra je 155,0 m, so sklonom líca 10:1, odskakované čelo. Múr je jednostupňový, premennej výšky,“ vysvetľuje dôvody sanácie zmluva.

Konštrukčné riešenie zabezpečenia svahu, ktoré navrhla spoločnosť, bude pozostávať z viacerých etáp. Patrí k nim zameranie a vytýčenie inžinierskych sietí, prekládka sietí v prípade potreby, ak táto vyplynie z požiadaviek príslušných správcov, príprava územia, vytýčenie hrany založenia ochrannej konštrukcie, realizácia zhutněného štrkového vankúša, realizácia gabionového múru, realizácia čiastočného spätného zásypu múra, realizácia ochranného plota a odstránenie staveniska.

Zhotoviteľ sa podpisom zmluvy zaviazal, že sanačné práce vykoná podľa harmonogramu od 14. mája do 30. novembra 2018. „V prípade nepriaznivých klimatických podmienok majúcich vplyv na vykonávanie sanačných prác sa termín plnenia predĺži o počet dní, počas ktorých boli sanačné práce prerušené dodatkom k tejto zmluve,“ spresňuje zverejnený dokument.

Cena za zhotovenie diela bola stanovená na sumu 273.697,60 eur bez DPH. Po prirátaní platnej 20-percentnej dane, ktorá v tomto prípade predstavuje čiastku 54.739,52 eur, sa celková hodnota diela vyšplhá na 328.437,12 eur.

„Záručná doba je zmluvnými stranami dohodnutá v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov a začína plynúť odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí sanačných prác. Záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu odstraňovania vady v záručnej dobe,“ píše sa v zmluve.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk