Starostka Starého Mesta bude pokračovať v procese doručovania územného rozhodnutia o umiestnení stavby Polyfunkčný súbor EUROVEA 2

aufrichtova-stare-mesto-eurovea2-stavba-sita
Foto: SITA/Braňo Bibel

Začiatkom decembra bolo na úradnej tabuli a webovej stránke Starého Mesta zverejnené rozhodnutie o umiestnení stavby Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, Pribinova ul., Bratislava.

Územné rozhodnutie podpísal predchádzajúci starosta Radoslav Števčík dňa 26. novembra 2018 niekoľko dní pred odovzdaním svojho úradu novozvolenej starostke. Územné rozhodnutie bolo vydané predčasne a v rozpore so zákonom stanoveným postupom, pričom táto skutočnosť poškodzuje ako verejný záujem a občanov Bratislavy, tak aj stavebníka.

Starostka Zuzana Aufrichtová už 10. decembra 2018 konštatovala nasledovné: „Je v rozpore s novou politickou kultúrou situácia, keď starosta, ktorému vo voľbách nebol potvrdený mandát, vydáva rozhodnutia, ktoré definujú charakter mesta na 100 rokov dopredu. Obzvlášť v prípade, keď sú takéto rozhodnutia vydané predčasne, je takýto postup eticky, morálne, politicky a kompetenčne neobhájiteľný.

Protichodné stanoviská rovnocenných orgánov

Predčasnosť vydania rozhodnutia vidí starostka v skutočnosti, že k predmetnému zámeru boli vydané dve protichodné stanoviská rovnocenných dotknutých orgánov vo veci súladu stavby s územným plánom, ktoré stavebný úrad nezosúladil.

Ustanovenie § 140b odsek 1 Stavebného zákona pritom výslovne uvádza, že „bez zosúladenia záväzných stanovísk nie je možné rozhodnúť vo veci“. Stavebný úrad sa o zmierne vybavenie vo veci dvoch protichodných stanovísk dotknutých orgánov, ktoré vyžaduje aj Správny poriadok, ani nepokúsil.

V rozhodnutí o umiestnení stavby z 26. novembra 2018 stavebný úrad konštatoval: „Stavebný úrad sa pred vydaním rozhodnutia zaoberal aj povinnosťou zosúladiť stanoviská Mestskej časti Bratislava – Ružinov a Hlavného mesta SR Bratislavy. Oba dotknuté orgány posúdili súlad návrhu s UPN, s rôznym záverom. Nakoľko stavebný zákon neurčuje postup zosúladenia stanovísk, stavebný úrad prihliadol na obsah stanoviska Hlavného mesta SR Bratislavy k investičnej činnosti, ako obstarávateľa UPN. Z tohto dôvodu stavebný úrad na obsah stanoviska Mestskej časti Ružinov neprihliadol.

Starostka tak konštatuje chybné konanie zo strany stavebného úradu, respektíve bývalého starostu Števčíka spočívajúce v nezosúladení rozporných záväzných stanovísk dotknutých orgánov.

Starostka informovala aj primátora Matúša Valla

Aby nedošlo k porušeniu procesného postupu dodržiavania zákonných lehôt stavebného zákona, dňa 19. decembra 2018 starostka Zuzana Aufrichtová vo verejnom záujme rozhodla o stiahnutí predčasne vydaného územného rozhodnutia z procesu doručovania.

Keďže ide o zámer mestotvorného rozsahu s celomestským dopadom, starostka o tejto veci a o pochybeniach v procese vydávania územného rozhodnutia informovala primátora hlavného mesta Matúša Valla, starostu mestskej časti Ružinov Martina Chrena, ako aj stavebníka.

Starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová si uvedomuje, že nie je orgánom, ktorý môže v konečnom dôsledku rozhodnúť o zákonnosti uvedeného postupu stavebného úradu, a preto sa rozhodla, že bude pokračovať v procese doručovania územného rozhodnutia. Územné rozhodnutie opätovne zverejnila na úradnej tabuli a webe mestskej časti. Po doručení rozhodnutia účastníkom konania a dotknutým orgánom v rámci vysporiadania sa s podanými odvolaniami celý proces posúdi odvolací orgán, ktorým je Okresný úrad Bratislava.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk