V bratislavskej Dúbravke má vzniknúť nový polyfunkčný komplex, s výstavbou chcú začať o dva roky

Dubravka komplex 2.jpg
zdroj: zámer investora

V Dúbravke by mal vzniknúť polyfunkčný komplex, vyplýva to zo zámeru investora, ktorý bol zaslaný na Ministerstvo životného prostredia z dôvodu posúdenia vplyvov na životné prostredie.

Navrhovateľom projektu je spoločnosť DP Real, ktorá chce komplex umiestniť na území s rozlohou 6.415 metrov štvorcových. Komplex má pozostávať z troch polyfunkčných bytových domov a z jednej spodnej stavby, ktorá bude prislúchať zázemiu s prvkami dopravnej infraštruktúry a plochami zelene.

Navrhovaný projekt má celkovo obsahovať 287 parkovacích stojísk, pričom všetky majú byť umiestnené v podzemnej parkovacej garáži v areáli navrhovanej stavby.

„Účelom navrhovanej činnosti je na dotknutom pozemku situovanom v mestskej časti Bratislava – Dúbravka, k. ú. Dúbravka na ulici Saratovská vybudovať polyfunkčné objekty s plochami občianskej vybavenosti, s príslušným parkovaním a plochami udržiavanej zelene s cieľom využiť funkčný potenciál dotknutého pozemku v zmysle územného plánu,“ uvádza sa v predkladanom zámere.

Dubravka komplex.jpg
zdroj: zámer investora

Ako dopĺňa zámer, zo severnej strany je pozemok ohraničený areálom, ktorý patrí Mestskej polícii hlavného mesta SR Bratislavy, z východnej strany sa zas nachádzajú nevyužívané plochy porastené antropogénnou krovinovou vegetáciou. Zo západu je komplex ohraničený Saratovskou ulicou a z juhu komplexom (TAMMI Dúbravka), kde v súčastnosti prebieha výstavba nových objektov.

„Na pozemku sa v súčasnosti nenachádzajú nijaké stavebné objekty, ide o voľné parcely, ktoré sú dlhodobo nevyužívané, neplnia funkciu podľa ÚP a zarastajú náletovou zeleňou. Výstavbou navrhovanej činnosti sa prispeje k ucelenému výzoru novej výstavby a k doplneniu vhodným mestotvorným prvkom,“ zdôvodňuje svoj zámer investor.

Predpokladaný začiatok výstavby je naplánovaný v roku 2020, pričom ukončenie výstavby by malo byť o dva roky na to, čiže v roku 2022.

„Koncept urbanistického – architektonického riešenia vychádza z jestvujúcej urbanistickej situácie a z požiadaviek investora na vytvorenie komplexu bývania a občianskej vybavenosti pozostávajúcej najmä z prevádzok obchodu a služieb,“ spresnil zámer.

Navrhovaný komplex bude pozostávať z viacerých objektov, konkrétne pôjde o podzemnú garáž a tri polyfunkčné objekty. Ako sa uvádza v zámere, podzemná garáž bude mať dve podzemné podlažia a pôdorysný tvar, ktorý bude kopírovať parcelu. „Nachádza sa pod všetkými nadzemnými stavbami a aj novonavrhovanou komunikáciou. Na streche podzemnej garáže mimo obrys objektov je navrhnutá zeleň a spevnené plochy. Vjazd do garáži je z novonavrhovaného vjazdu a výjazdu na Saratovskú ulicu, pričom vjazd do -1. PP je priamo z tejto komunikácie a vjazd do – 2.PP je samostatnou obojsmernou rampou. Trojica hrebeňovito umiestnených objektov má 6-7 nadzemných podlaží. Objekt I je polyfunkčný s prevládajúcou funkciou bývania. Objekt II je bytový s polyfunkciou umiestnenou v partery. Tu sú obchodné priestory ako aj apartmány. Objekt III má obchodné prevádzky ako aj apartmány,“ uvádza investor.

Podzemné garáže majú vytvoriť celkovo 287 parkovacích miest pre osobné automobily. Garáže majú byť vybavené zariadením pre automatické meranie, monitorovanie a signalizáciu koncentrácie oxidu uhoľnatého v ovzduší a tiež bude zabezpečené vetranie. Na streche podzemnej garáže, mimo obrys objektov, je navrhnutá zeleň a spevnené plochy.

Prvý z polyfunkčných objektov má byť tvorený piatimi a siedmimi nadzemnými podlažiami, kde bude prevládať funkcia bývania. Na prízemí sú v pláne obchodné a technické priestory. Objekt bude mať dve vertikálne jadrá. „V severnom krídle sú na 2 – 4 podlaží umiestnené apartmány ako prechodné ubytovanie. Vo zvyšku budovy sú byty,“ píše sa v zámere.

Druhý polyfunkčný objekt bude bytový s polyfunkciou umiestnenou v partery. Tu budú obchodné priestory ako aj apartmány. „Na ostatných nadzemných podlažiach sú byty. V severne orientovanej časti stavby sú z dôvodu nedostatočného preslnenia umiestnené nebytové priestory – ateliéry,“ spresňuje investor.

Tretí polyfunkčný objekt má dve vertikálne jadrá. V partery sú umiestnené obchodné prevádzky a rovnako apartmány. „Ostatné podlažia plnia funkciu apartmánového domu. Apartmánové bývanie je riešené podľa príslušnej legislatívy s ohľadom na minimálnu vybavenosť apartmánových domov,“ píše sa v zámere.

Investor reagoval aj na dopravné riešenie, respektíve dopravné pripojenie: „Z hľadiska dopravného napojenia je potrebné zabezpečiť prístup k navrhovanému objektu. Z toho dôvodu je navrhovaný stavebný dopravný objekt – SO 6.1 Dopravné napojenie – vjazd a výjazd na Saratovskú ulicu. Napojenie je navrhované z dvojprúdovej komunikácie na Saratovskej ulici. Stavebný objekt sa nachádza na parcelách 3423/74, 3423/80. Komunikácia je navrhnutá ako dvojpruhová obojsmerná a z nej bude zabezpečený aj prístup na 1.PP a 2.PP stavebného objektu, kde sú umiestnené parkovacie miesta. Vjazd do 2.PP je cez samostatnú obojsmernú rampu.“

Celkové predpokladané náklady na stavbu vyčíslil investor na približných 16-miliónov EUR.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk