V Bratislavskom samosprávnom kraji sa vykoná celoplošná jarná deratizácia

Potkan deratizacia ilustracny pixabay.jpg
Foto: ilustračné, pixabay

V Bratislavskom samosprávnom kraji sa bude konať preventívna celoplošná deratizácia. Ako uviedol Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave, stane sa tak na základe zákona NR SR č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ako doplnil úrad, jedným z opatrení je predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení, to formou regulácie živočíšnych škodcov. Potrebné opatrenia vykonávajú pritom všetky fyzické osoby – občania a taktiež fyzické osoby – podnikatelia, právnické osoby a taktiež obce.

„Synantrópne myšovité hlodavce (potkany, myši) sú živočíšne škodce, ktoré disponujú vysokou reprodukčnou schopnosťou, pričom za vhodných podmienok často dochádza k ich premnoženiu – jednak v stavbách a infraštruktúre ľudských sídiel a jednak aj v priľahlých vonkajších priestoroch. Najmä v prípade ich premnoženia sa môžu stať významným prameňom alebo faktorom prenosu viacerých prenosných (= infekčných) ochorení ľudí i zvierat a z tohto dôvodu môžu predstavovať činiteľa ohrozujúceho verejné zdravie,“ zdôvodnil Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave potrebu deratizácie.

Ako ďalej pokračoval úrad vo svojom hlásení, aby sa práve tomuto predišlo, a dosiahla sa minimalizácia príslušného epidemiologického rizika v oblasti verejného zdravia, je potrebná pravidelná regulácia populácií uvedených živočíšnych škodcov.

„Jediným efektívnym spôsobom regulácie populácií škodlivých hlodavcov je pravidelná celoplošná deratizácia vykonávaná najmenej dvakrát ročne biocídnymi prípravkami určenými a schválenými na tento účel. Príslušný termín takejto akcie sa stanovuje podľa znalostí o reprodukčnom cykle živočíšnych škodcov, a to každoročne najprv v určených jarných (jarná fáza) a potom v určených jesenných (jesenná fáza) mesiacoch. Celoplošný a zároveň synchrónny výkon deratizácie má za cieľ zabezpečiť čo najefektívnejšiu likvidáciu škodcov na čo najväčšom území a má zároveň zabrániť ich migrácii z deratizačne ošetrených objektov a plôch do objektov takto neošetrených,“ spresnil regionálny úrad.

Ako ďalej doplnil úrad, celoplošná jarná deratizácia sa vykoná na území všetkých obcí Bratislavského samosprávneho kraja, a to v období od 1. apríla do 31. mája 2019.

Vykoná sa tým, že obce vykonajú deratizáciu v objektoch a na verejných priestranstvách v správe alebo vlastníctve obcí; fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských, zdravotníckych, športovo-rekreačných, telovýchovných a kultúrnych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, administratívnych budov, skladov i skládok odpadov; fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby deratizáciu uskutočnia prostredníctvom odborných firiem disponujúcich odbornou spôsobilosťou na vykonávanie činnosti: regulácia živočíšnych škodcov prípravkami určenými na profesionálne použitie; fyzické osoby – občania vykonajú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných a prízemných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie; fyzické osoby – občania deratizáciu môžu vykonať aj svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými biocídnymi prípravkami v maloobchodných baleniach, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk