V Dúbravke kreslia zberný dvor, má zlepšiť podmienky na separáciu odpadu

Zberny dvor dubravka eia.jpg

Zberný dvor by mal pribudnúť na území ohraničenom z východnej strany areálom Veterinárnej polikliniky, z južnej strany ohraničenom prístupovou cestou Pod brehmi a zo západnej strany susediacom s opustenou záhradou. Severnú hranicu riešeného územia tvorí ulica Polianky.

Ako sa uvádza v zámere, „navrhovaná činnosť výstavby a prevádzky zberného dvora na ulici Polianky bude zabezpečovať dočasné uloženie vytriedených zložiek komunálnych odpadov a ich následný odvoz na ďalšie využitie. Časť spevnených plôch (SO.02) bude slúžiť ako priestor na zhromažďovanie biologicky rozložiteľného odpadu z údržby zelene ako bioodpad zo triedeného zberu zo záhrad a surových rastlinných zvyškov z domácností. Na zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov ako drobný stavebný odpad, plasty, papier, textílie, sklo, budú slúžiť mobilné kontajnery.“

V areáli majú byť umiestnené lisovacie kontajnery na plasty, textílie, papier a drevo. Prevádzková doba navrhovaného zberného dvora bude počas pracovného týždňa a v sobotu od 8. do 18. hodiny, v nedele a sviatky má byť zatvorené. S výstavbou by chcel navrhovateľ začať v roku 2019.

Dva varianty

Návrh bol predložený v dvoch variantoch, pričom variantnosť spočíva vo výmere zelených plôch v rámci riešeného územia. V prvom variante sa počíta s celkovou plochou zelene 548,1 metra štvorcového, čo predstavuje 24,9 %. V druhom variante sa počíta s plochou zelene vo výmere 663,1 metra štvorcového.

„Vybudovaním zberného dvora je snaha poskytnúť pre občanov, ako i držiteľov komunálnych odpadov, možnosť zbaviť sa odpadu v zariadení na dočasný zber odpadov, ktoré spĺňa všetky náležitosti právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva s cieľom minimalizovať možné negatívne účinky zbieraných odpadov na životné prostredie, alebo zdravie ľudí. Zriadením zberného dvora, predovšetkým zavedením vhodného systému nakladania s odpadmi a tiež zvyšovaním environmentálneho povedomia občanov by sa malo zamedziť vzniku nelegálnych skládok a obmedziť ukladanie recyklovateľných odpadov na skládku,“ uvádza sa ako odôvodnenie zámeru.

Celkové náklady na stavbu sú odhadnuté na 600 000 eur.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk