V Petržalke má vzniknúť "Areál voľného času - Vojenský dvor", náklady sa vyšplhajú na 5-miliónov eur

Vonejsky areal.jpg
zdroj: zámer investora

Podľa zámeru, ktorý zaslal investor ŠportPark Kopčianska s.r.o. na Ministerstvo životného prostredia SR z dôvodu posúdenia vplyvov na životné prostredie, by mal v Petržalke vzniknúť nový areál voľného času.

Predmetom zámeru je posúdenie výstavby a prevádzky areálu voľného času – vojenského dvora, ktorý by mal byť umiestnený v Bratislave, konkrétne v časti Petržalka, avšak mimo zastavaného územia na Kopčianskej ulici.

Ako uvádza zámer, objekt má byť umiestnený na území s rozlohou 103.143 metrov štvorcových. „Na tejto ploche budú umiestnené multifunkčné priestory a športové plochy areálu s prislúchajúcim zázemím s prvkami dopravnej, technickej infraštruktúry a plochami zelene,“ píše sa v zverejnenom dokumente.

Na riešenom území chce investor vybudovať multifunkčný objekt, ktorý bude mať aj parkovisko, detské ihrisko, vonkajší bazén či golfové odpalisko. Navrhovaná činnosť s prislúchajúcim zázemím umiestnená mimo zastavaného územia bude obsahovať celkovú výmeru podlahovej plochy na úrovni 4 356,2 m2,“ spresňuje zámer.

Účelom stavby, ktorú navrhuje investor, je vybudovať multifunkčné priestory a športové plochy, ktoré majú slúžiť obyvateľom blízkeho i vzdialenejšieho okolia, pričom prihliadať sa bude na všetky vekové kategórie. Účelom riešeného územia je využiť funkčný potenciál riešeného územia a jeho okolia v zmysle regulatívov územného plánu dotknutého sídla. Navrhovaná investičná činnosť prináša nové plochy občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského významu pre voľnočasové aktivity,“ píše sa v zámere.

Pozemky, kde má v pláne vybudovať investor športový areál, sú predelené na juhozápadnej strane komunikáciou. Tá je situovaná pozdĺž hranice s Rakúskom a sprístupňuje vojenský cintorín a veliteľský bunker z 2. svetovej vojny. Z juhozápadnej strany je riešené územie vymedzené prístupovou komunikáciou v predĺžení Kopčianskej ulice. Ako sa ďalej píše v dokumente, zo severnej strany je územie ohraničené pozemkami, ktoré sú určené pre funkčné využitie územia prírodnej zelene. Zo severozápadnej strany sú pozemky ohraničujúce riešený pozemok určené pre občiansku vybavenosť celomestského a nadmestského významu, teda s polyfunkčným komplexom Kopčianska – JUH.

Predpokladaný termín začiatku výstavby je určený na máj budúceh roka (2019) a prepdokladaná doba skončenia výstavby o dva roky na to (2021). Ukončenie prevádzky nie je stanovené.

„Areál voľného času – Vojenský dvor je určený na celoročné využívanie formou voľnočasových aktivít pre všetky vekové kategórie. Ťažiskom areálu bude hlavný, multifunkčný objekt, členený na dve časti prepojených spojovacím komunikačným krčkom. Zvyšná časť riešeného územia je vyhradená pre drobné stavebné objekty a športové plochy,“ informuje zámer.

Ako ďalej dopĺňa zámer, riešená lokalita sa nachádza na juhovýchodnom okraji Bratislavy v mestskej časti Petržalka, pričom je v priamom kontakte s rakúskou hranicou. Hlavný prístup na územie umožní komunikácia na Kopčianskej ulici. Podľa ďalších informácií svojim riešením bude navrhovaná činnosť dopĺňať a podporí pás zelene pozdĺž štátnej hranice. V súčasnosti sa na predmetnom území nachádza orná pôda.

Multifunkčný objekt má byť dvojpodlažný, pričom hmatovo bude členený na dve časti, ktoré budú navzájom prepojené komunikačným krčkom. V tomto objekte majú byť preistory s variabilným využitím, ako napríklad wellness, kancelárie, apartmány a technické priestory. Na prízemí sa má nachádzať reštaurácia, šatne pre mužov a ženy, obchod a technické priestory. Na poschodí bude časť reštaurácie, kancelárie a tri malé apartmány.

K doplnkovým a vedľajším objektom patrí prevádzkový objekt, v ktorom bude toaleta pre návšetvníkov golfového odpaliska, prípadne tenisového kurtu, skladovacie a technické priestory pre záhradnú techniku.

V blízkosti terasy hlavného objektu má byť aj altánok, ktorý bude slúžiť ako oddychové miesto s prístreškom v prípade nepriaznivého počasia.

V rámci drobných doplnkových objektov má byť taktiež kaplnka, ktorá bude umiestnená v juhovýchodnej časti areálu v blízkosti štátnej hranice ako oddychový priestor vzdialený od športových aktivít.

K športovým plochám, ktoré sa budú nachádzať v areáli, patrí cvičné odpalisko, ktoré má byť dvojpodlažným oblúkovým stavebným objektom, ktorý umožní nácvik súčasne až 2 x 32 golfistom. Dĺžka odpaliska má umožniť nácvik odpalu do vzdialenosti 250 metrov. Zo severozápadnej strany odpaliska bude kvôli bezepečnosti situovaná ochranná sieť.

V areáli budú aj tenisové kurty, konkrétne investor ráta s ôsmimi tenisovými ihriskami, ktoré majú mať celeročné využitie. S možným prekrytím dvojplášťovej, respektíve trojplášťovej nafukovacej hlay počas zimného obdobia.

Návštevníci budúceho objektu sa môžu tešiť aj na beach volejbalové ihrisko, ktoré bude mať jednu hraciu plochu s potrebným príslušenstvom a bude sa nachádzať v blízkosti kúpaliska.

Ako už bolo naznačené, súčasťou areálu je v zámere taktiež kúpalisko. Konkrétne by sa v areáli mali nachádzať dva bazény, pričom jeden bude plavecký a druhý detský. Súčasťou bude objekt určený pre plavčíka, bufet a priestor pre technológiu bazénov.

V areáli športoviska nemá chýbať ani cyklopoint, ktorý bude v blízkosti parkoviska areálu a na hlavnej cyklotrase Kittsee. Cyklopoint bude predstavovať oddychové miesto – bufet – cyklopoint. Bufet bude slúžiť na občerstvenie a oddych cyklistov, prípadne aj ako nástup k ďalším aktivitám v areáli (kúpalisko, tenis, atď.),“ spresňuje zámer. 

Nezabudlo sa ani na deti, pre ktoré budú určené detské ihriská, situované v juhozápadnej časti predmetného územia na ploche zelene pri chodníku v okolí kúpaliska.

Ako doplnil invetor, predmetná stavba nie je v súčasnoti vecne ani časovo viazaná na okolitú výstavbu.

Parkovanie má byť zabezepčené v celkovom počte 98 parkovacích miest, z toho štyri miesta budú vyhradené pre osoby s obmedzenou schoponosťou pohybu a orientácie a všety sú situované na teréne v areáli plánovanej stavby. Vnútroareálové komunikácie budú obojsmerné s kolmým parkovaním po stranách.

V rámci výstavby spevnených plôch v riešenom území budú vybudované chodníky pre peších. Všetky priechody pre chodcov a vstupy sú navrhnuté bezbariérové a vybavené hmatateľnými povrchmi pre slabozrakých a nevidiacich. V súčasnosti je v trase Kopčianskej ul. vedená cyklotrasa, ktorá je pred mostným objektom diaľnice D2 ukončená a cyklisti sú smerovaní do hlavného dopravného priestoru Kopčianskej ul. spolu s vozidlami. Navrhovaná činnosť rešpektuje existujúce cyklotrasy v jej okolí (v polohe Kopčianskej ul. R19 Most SNP – Petržalské korzo – Kopčianska ul., 22A Pohraničná cyklotrasa, výhľadová trasa – 6 Juhozápadná radiála). Návrh nových cyklotrás nadväzuje na širší kontext potenciálneho rozvoja územia,“ uvádza zámer. 

Investor predložil zámer na posúdenie vplyvov na životné prostredie v dvoch variantoch, pričom sa líšia v sadových úpravách. Realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k rozšíreniu ponuky športových a rekreačných aktivít v danej lokalite s prislúchajúcim zázemím za účelom využitia funkčného potenciálu, urbanisticko – architektonického zhodnotenia a reprofilácie danej lokality v súlade s regulatívmi územného plánu dotknutého sídla,“ zdôvodnil investor potrebu realizácie tejto výstavby.

Celkové náklady na výstabu boli v zámere vyčíslené na približných 5-milónov EUR.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk