Bratislavská mestská polícia hľadá do svojich radov nového člena. Vieme, aký je nástupný plat

Mestska policia bratislava ilustracna.jpg

Mestská polícia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy hľadá do svojich radov nového člena. Informovala o tom prostredníctvom svojej webovej stránky.

Ako sa uvádza na webe bratislavskej mestskej polície, kto sa chce uchádzať o túto pracovnú pozíciu, musí spĺňať určité predpísané kritériá.

Požiadavky na uchádzačov, ktorí budú mať záujem o pozíciu príslušníka obecnej polície sú nasledovné. Vek najmenej 21 rokov, bezúhonnosť, pričom za bezúhonného sa nepovažuje občan, ktorý bol právoplatne odsúdený za trestný čin alebo bol právoplatne odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody. K ďalším požiadavkám, ktoré by mal záujemca spĺňať, patrí zdravotná, telesná a duševná spôsobilosť pre prácu v mestskej polícii. Potrebná je lekárska správa od ošetrujúceho lekára po lekárskej prehliadke, v ktorej lekár uvedie, či je uchádzač telesne a duševne spôsobilý na pozíciu príslušník mestskej polície a zároveň, či môže vykonávať prácu v noci. Nemenej dôležitou požiadavkou je znalosť úradného jazyka, a to slovom aj písmom. Uchádzač musí mať ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie maturitnou skúškou.

Ako ďalej informovala bratislavská mestská polícia, k prihláške je potrebné doložiť doklady a listiny, k nevyhnutným patrí samotná prihláška do prijímacieho konania, profesijný štruktúrovaný životopis, osvedčená kópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní, platný zbrojný preukazu (ak je uchádzač jeho držiteľom), pracovný posudok (v prípade, že uchádzač už bol zamestnaný), vojenskú knižku (ak muž absolvoval základnú vojenskú službu) a písomný súhlas na spracovanie osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Ak sa chce o prácu uchádzať bývalý príslušník Policajného zboru, ten predloží overenú fotokópiu dokladu o najvyššom ukončenom policajnom vzdelaní (v súlade s § 25 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov) a služobný posudok.

„Prijímacie konanie sa uskutočňuje s uchádzačmi, ktorí v stanovenej lehote podali písomnú prihlášku s požadovanými dokladmi a listinami a v termínoch určených prijímacou komisiou pred otvorením kurzu odbornej spôsobilosti u tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienku odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície. Za odbornú spôsobilosť sa v zmysle zákona považuje získanie vzdelania v študijnom odbore bezpečnostná služba na strednej, prípadne vysokej škole,“ doplnila polícia.

Polícia sa taktiež vyjadrila k samotnému prijímaciemu konaniu, to pozostáva z písomného testu zameraného na znalosť slovenského jazyka, testu zo všeobecných znalostí a pohovoru pred prijímacou komisiou.

„Uchádzač po úspešnom absolvovaní oboch písomných testov a pohovoru (spravidla následne) absolvuje testy fyzickej zdatnosti,“ informovala polícia. K ním patrí skok z miesta, ľah – sed, zhyby, beh na sto metrov a 12 minútový beh.

Ak uchádzač úspešne absolvuje aj fyzické testy, v dohodnutom termíne sa podrobí psychodiagnostickému vyšetreniu u klinického psychológa.

„Po komplexnom vyhodnotení prijímacieho konania, ak je uchádzač prijatý do pracovného pomeru s Hlavným mestom SR Bratislava – MsP hl. m. SR Bratislavy, je v súlade s nariadením vlády Slovenskej republiky č. 460/2000 Z. z. o dĺžke trvania a rozsahu odbornej prípravy zamestnancov obecnej polície a o ustanovení a zložení odborných komisií Policajného zboru zaradený ako frekventant do kurzu odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície v trvaní 420 vyučovacích hodín (3 mesiace), ktorý je ukončený vykonaním skúšky odbornej spôsobilosti pred odbornou komisiou Policajného zboru SR. Počas obdobia zaradenia v odbornej príprave, je jej frekventant zaradený v 2. platovej triede v súlade so zák. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov – s platom cca 610,- € brutto,“ uviedla bratislavská mestská polícia na svojom webe.

Ako ďalej doplnila polícia: „Kurzu odbornej spôsobilosti sa nemusia zúčastniť uchádzači, ktorí predložia Osvedčenie o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície a bývalí príslušníci Policajného zboru na základe odbornej praxe nadobudnutej v Policajnom zbore.“

Po úspešnom vykonaní skúšky a zaradení do výkonu služby sa plat príslušníka zvýši, nakoľko je preradený do 3. platovej triedy, v tomto prípade predstavuje nástupný plat cca 770,- € brutto.

K zamestnaneckým benefitom, ktoré polícia ponúka, patrí napríklad náborový príspevok, možnosť ubytovania v 2 ubytovacích zariadeniach MsP, voľný cestovný lístok na MHD, voľné vstupenky do vybraných športových zariadení, dvakrát do roka možná odmena až do výšky funkčného platu (13. a 14. plat), vernostná odmena, príplatok za zmennosť nad rámec Zákonníka práce, hodnostný príplatok, príspevok na bývanie – ak má príslušník bydlisko v Bratislavskom samosprávnom kraji, príspevok na dopravu – ak má príslušník bydlisko mimo Bratislavský samosprávny kraj, príplatky za vedenie služobného motorového vozidla, stravné poukážky vo forme platobnej karty Callio – s nárokom na jednotku aj počas čerpania dovolenky a iné, pracovný pomer zároveň nevylučuje vykonávanie inej zárobkovej alebo podnikateľskej činnosti, pokiaľ nie je v konflikte záujmov, resp. nie je v rozpore s dobrými mravmi.

Prihlášky je potrebné zaslať či osobne doručiť na Veliteľstvo Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy, Gunduličova 10, 811 05 Bratislava.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk