FOTO: Na Fazuľovej v Starom Meste má vzniknúť nový obytný súbor, súčasné objekty na pozemku zbúrajú

Obytny subor fazulova 1.jpg
Pohľad na riešené územie. Zdroj: zámer investora

Podľa zámeru, ktorý bol nedávno odoslaný na Ministerstvo životného prostredia SR kvôli posúdeniu vplyvov na životné prostredie, by mal v hlavnom meste vyrásť „Obytný súbor Fazuľová“. Ako sa uvádza v zámere, navrhovateľom je spoločnosť FP solutions s.r.o. so sídlom v Bratislave.

Predmetom predkladaného zámeru je posúdenie výstavby a následnej prevádzky obytného domu, ktorý bude umiestnený v mestskej časti Staré Mesto, konkrétne v polohe Fazuľovej ulice. Ako ďalej dopĺňa zámer, obytný súbor by mal byť umiestnený na území s rozlohou 8.172 metrov štvorcových. Na uvedenej ploche bude umiestnený obytný súbor vrátane prislúchajúceho zázemia s prvkami dopravnej a technickej infraštruktúry a s plochami zelene.

Mapa obytny subor fazulova.jpg
zdroj: zámer investora

Obytný súbor ponúkne celkovo 389 parkovacích miest, ktoré budú umiestnené v podzemnej parkovacej garáži. Tá sa má nachádzať na úrovni 1. až 3. PP. Z celkového počtu státí bude 16 miest určených pre imobilných.

„Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie nového obytného súboru, s príslušnou technickou vybavenosťou a potrebným počtom parkovacích miest, s vlastným zázemím za účelom reprofilácie riešeného územia s využitím jeho funkčného potenciálu v zmysle regulatívov územného plánu dotknutého sídla,“ píše sa v zámere investora.

Obytný súbor bude umiestnený na území, ktoré je z juhovýchodnej strany ohraničené budovou hotela Saffron, z juhozápadnej strany sa nachádza Školská ulica, severnú a severovýchodnú časť ohraničuje Fazuľová ulica a zo severozápadu bude objekt susediť so Slovanskou ulicou.

Obytny subor fazulova 2.jpg
Aktuálny pohľad na riešené územie. Zdroj: zámer investora

Investor predpokladá, že s výstavbou sa začne o rok, a teda v roku 2020, pričom stavať by sa malo dva roky. Do prevádzky by mal byť objekt teda uvedený v roku 2022. „Hmotovo-priestorové riešenie navrhovanej činnosti má tendenciu nadväzovať na okolitý urbanizmus priľahlého územia. Obytný súbor pozostáva z dvoch nadzemných objektov, ktoré sú prepojené v suteréne. Ide o dva osempodlažné objekty, s tromi podzemnými podlažiami určenými pre technické vybavenie a parkovanie. Hmota obytného súboru je charakteristická ustupujúcou pôdorysnou stopou, ktorú tvorí 6 obytných sekcií s rôznou hĺbkou, vytvárajúcich dva samostatné nadzemné obytné domy. Objekty sú prístupné z ulíc Fazuľová a Školská a dopĺňajú uličné čiary týchto ulíc,“ píše sa v zámere investora.

V obytnom súbore budú k dispozícii dvoj-, troj- a štvorizbové byty. Dvojizbové byty majú byť prevažne jednostranne orientované do ulice alebo do vnútrobloku. Trojizbové a štvorizbové byty, ktoré budú mať, samozrejme, vyššie výmery, navrhol investor ako preplávajúce, čo umožní obyvateľom zachytiť typický uličný charakter mesta a rovnako pokoj vnútrobloku.

„Architektonické stvárnenie fasád odpovedá funkcii a polohe objektu v rámci mesta a kontextu, v ktorom je navrhnutý. Obytným podlažiam dominuje mriežka výrazného horizontálneho parapetu a obkladov medzibytových stien v odtieňoch sivej farby s rôznou štruktúrou. Prvé dve nadzemné podlažia sú uvažované ako obložené materiálovo trvácnymi betónovými prefabrikovanými platňami s hrubou štruktúrou a tvoria výrazovo odlišný ‚sokel‘ domu,“ spresňuje zámer.

Obytny subor fazulova 3.jpg
Aktuálny pohľad na riešené územie. Zdroj: zámer investora

Ako dopĺňa zámer, nosným ťažiskom projektu je funkcia bývania, ktorá bude s doplnkovou funkciou občianskej vybavenosti, ku ktorej budú patriť obchody a služby.

Investor myslel pri projekte aj na zeleň. „Koncept zelene je postavený na kostrových prvkoch v podobe alejí, hájov a solitérov. Je to odkaz na súčasné fragmenty objavujúce sa v širokom okolí riešeného územia. Zároveň snaha vracať tieto typologické prvky do mestskej štruktúry. Líniová výsadba je navrhnutá vo vzťahu k susednému objektu hotela na južnej strane riešeného územia. Nespevnené plochy všeobecne budú riešené formou výsadby trvalkových záhonov. Súčasťou sadových úprav bude na pešej spojnici ulíc Školská a Fazuľová verejne prístupné detské ihrisko a v rámci rezidenčného dvora medzi objektami sa plánuje vybudovať vodný herný prvok,“ informuje predkladaný zámer.

Pri výstavbe dôjde aj k búracím prácam. Ako sa píše v projekte, respektíve v zámere, všetky existujúce objekty na posudzovaných parcelách budú zbúrané. Za týmto účelom bol taktiež vypracovaný projekt odstránenia stavieb. Búracie práce sa majú vykonať mechanicky – strojmi za pomoci demolačných klieští a drviacich nožníc, autožeriavu a bagra. „Jednotlivé objekty nachádzajúce sa na pozemku budú odstránené v plnom rozsahu. Pre búracie práce nebude potrebné použiť trhaviny,“ spresňuje investor.

„Systém dopravnej obsluhy územia ostáva nezmenení, okrem komunikácie Školská ulica, kde je navrhnutá obojsmerná premávka. Dopravná obsluha riešeného územia bude zabezpečená po Fazuľovej ulici a zrekonštruovanej Školskej ulici, kde sú navrhnuté vjazdy a výjazdy do podzemných garáži,“ vyjadril sa investor na margo dopravného riešenia.

Obytny subor fazulova 4.jpg
Aktuálny pohľad na riešené územie. Zdroj: zámer investora

Ako sa ďalej píše v zámere, z dôvodu rozšírenia existujúceho chodníka v priestore, ktorý sa nachádza medzi komunikáciou Školská ulica a budovou hotela Saffron, sa existujúca komunikácia rozšíri a smerovo posunie do novej polohy. Zruší sa parkovanie s pozdĺžnym radením na komunikácii a to na celom úseku. Celková dĺžka úpravy existujúcej komunikácie (Školská ulica) je približne 180 metrov.

Zámer sa predkladá v dvoch variantoch, pričom ich rozdiel spočíva v celkovej plošnej výmere zelene v rámci riešeného územia. „Realizáciou navrhovanej činnosti dôjde kvybudovaniu nového obytného súboru so širokou ponukou plôch pre bývanie, sdoplnkovou funkciou občianskej vybavenosti pre budúcich obyvateľov obytného súboru, užívateľov nebytových priestorov, ako aj pre jeho návštevníkov a denných pasantov,“ uvádza zámer.

Celkové predpokladané náklady na výstavbu obytného súboru vyčíslil investor na približných 20 miliónov EUR.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk