Mika alebo Nesrovnal? Pozrite si podrobné programy najhorúcejších kandidátov na primátora Bratislavy

Mika nesrovnal.jpg
zdroj: facebook.com

Prinášame vám podrobné programy najhorúcejších kandidátov na primátora Bratislavy Iva Nesrovnala a Vaša Miku.

Program Vaša Miku:

 • Atraktívna a udržateľná doprava;
  • dobudovanie a rozšírenie električkových radiál;
  • budovanie inteligentných integrovaných zastávok a prestupných bodov;
  • vybudovanie a zahustenie železničných zastávok na území hlavného mesta;
  • dobudovanie inteligentných križovatiek;
  • budovanie neprerušovaných BUS pruhov;
  • realizáciu moderného terminálu osobnej dopravy Filiálka;
  • realizáciu záchytných parkovísk „zaparkuj a cestuj“;
  • budovanie systému cyklistických radiál;
  • nákup nových nízkopodlažných električiek, trolejbusov a autobusov;
  • rozšírenie systému zliav pre Bratislavčanov;
  • zavedenie aktívneho dopravného manažmentu.
 • Kvalitné životné prostredie;
  • zriadenie Národného parku Bratislavy;
  • zavedenie systémovej starostlivosti o zeleň;
  • prepojenie dopravných a environmentálnych opatrení;
  • realizáciu opatrení na zníženie energetickej náročnosti objektov vo vlastníctve mesta a mestských častí spolu so zavádzaním opatrení na znižovanie následkov klimatickej zmeny;
  • budovanie a revitalizácia udržateľných verejných priestranstiev;
  • zavedenie environmentálneho plánovania;
  • zavedenie udržateľného vodného hospodárstva;
  • zavedenie efektívneho odpadového hospodárstva;
  • vzdelávanie a podporu ekologických riešení;
  • zníženie vizuálneho smogu;
  • projekt Zelená Bratislava;
  • zelený grantový systém.
 • Rešpektované územné plánovanie a mestský rozvoj;
  • zriadenie Inštitútu strategického rozvoja mesta;
  • prijatie moderného územného plánu;
  • vytvorenie digitálneho územného plánu;
  • definovanie nových rozvojových území;
  • vytvorenie vízie revitalizácie existujúcich lokalít;
  • prijatie koncepcie riešenia ekologických záťaží;
  • zachovanie nezameniteľnej panorámy mesta;
  • regulovanie výstavby v prospech občanov;
  • zverejnenie územného plánu mesta;
  • zrýchlenie schvaľovacích procesov;
  • posilnenie postavenia hlavného architekta;
  • poskytnutie súčinnosti mestským častiam.
 • Dostupné bývanie;
  • zavedenie mestskej bytovej politiky;
  • budovanie mestských nájomných bytov;
  • výstavbu štartovacích bytov;
  • celoplošné zavedenie bezbariérovosti;
  • spustenie komplexného pilotného projektu na riešenie bezdomovectva s názvom „Najprv bývanie“ (Housing First);
  • spoluprácu s partnermi.
 • Podpora rodín s deťmi;
  • zabezpečenie udržateľných kapacít v materských školách;
  • zriaďovanie jaslí;
  • zavedenie projektu mestských jaslí a škôlok;
  • vytvorenie konceptu otvorených škôl;
  • zavedenie FAMILY FRIENDLY zón v meste;
  • podporu komunitného života Bratislavčanov;
  • budovanie bezpečných prístavov pre najzraniteľnejších;
  • podporu športu a aktívneho života;
  • vytvorenie transparentného grantového mechanizmu.
 • Aktívni seniori a znevýhodnení obyvatelia;
  • rozšírenie kapacít vo verejných sociálnych zariadeniach;
  • zlepšenie kvality sociálnych služieb;
  • otvorenie školských jedální pre seniorov;
  • odovzdávanie skúseností a vedomostí;
  • zavedenie komplexných služieb;
  • odstraňovanie bariér v hlavnom meste;
  • vytvorenie postu ombudsmana pre seniorov a znevýhodnených občanov;
  • vzdelávanie seniorov.
 • Kultúra, kreatívny priemysel a turizmus;
  • rozvíjanie kreatívneho priemyslu;
  • podporu a rozvoj kultúrnych inštitúcií mesta;
  • vybudovanie PKO 2020;
  • obnovenie amfiteátra pod Devínom;
  • prepájanie umeleckých škôl so súkromným sektorom;
  • rozvoj umeleckého vzdelávania;
  • spustenie Propeleru;
  • vytvorenie Slovenského domu;
  • vybudovanie open air múzea železnej opony;
  • rozvíjanie tematických ciest v podobe prírodného dedičstva, a to v podobe vody a lesov – 3. najzelenšej metropoly na svete;
  • vytvorenie poznávacích zážitkových chodníkov mestom.
 • Mesto vzdelávania, vedy a inovácií;
  • vytvorenie požadovaných kapacít v základných školách;
  • budovanie a modernizáciu odborných učební v základných školách;
  • zavedenie konceptu partnerstiev medzi základnými a strednými školami;
  • zavedenie merania kvality škôl;
  • využitie inovatívneho potenciálu mesta;
  • zavedenie trvalej podpory inovácií;
  • priame zapojenie mesta do inovatívnych projektov;
  • podporovanie projektu DANUBE VALLEY;
  • otvorenie hlavného mesta a jeho organizácií a firiem inováciám.
 • Efektívne riadenie a financovanie mesta;
  • prijatie individuálnej zodpovednosti;
  • uplatňovanie manažérskeho riadenia;
  • uplatňovanie princípu Hodnota za peniaze;
  • zvýšenie príjmu z podielových daní pre hlavné mesto;
  • vytvorenie samostatnej kapitoly hlavného mesta v štátnom rozpočte SR;
  • zapájanie laickej a odbornej verejnosti;
  • zapájanie inštitúcií;
  • zavedenie akčného plánu na využitie dostupných peňazí z fondov EÚ a z iných externých zdrojov:
   • budovanie a rozširovanie električkových radiál z operačného programu Integrovaná infraštruktúra,
   • budovanie prestupných inteligentných zastávok nemotorovej dopravy a budovanie cyklistickej infraštruktúry z Integrovaného regionálneho operačného programu, ako aj programu Cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko,
   • budovanie BUS pruhov z Integrovaného regionálneho operačného programu,
   • budovanie zariadení sociálnych služieb pre seniorov, pre ohrozené skupiny obyvateľstva či nízkoprahových zariadení z Integrovaného regionálneho operačného programu,
   • využitie prostriedkov na projekty ochrany zdrojov pitnej vody, vodozádržné opatrenia, opatrenia na využívanie recyklovanej úžitkovej vody, eliminácia skládok, ktoré sú oprávnenými aktivitami podporovanými z operačného programu Kvalita životného prostredia, Envirofondu a z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy,
   • využitie prostriedkov z Nórskeho finančného mechanizmu, z operačného programu Kvalita životného prostredia, Envirofondu a z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na projekty rozširovania zelene v meste.
 • Inteligentné hlavné mesto;
  • zjednodušenie komunikácie s občanmi;
  • vytvorenie elektronického systému koordinácie;
  • program Smart MHD;
  • program Smart parkovanie;
  • program Smart energie;
  • program Smart odpad;
  • program Smart bezpečnosť;
  • program Smart varovania;Inteligentné hlavné mesto;
  • program Smart info.
 • Zvýšenie bezpečnosti;
 • Spolupráca s verejnosťou a s mimovládnym sektorom.

Ďalšie informácie o programe nájdete na stránke kandidáta https://vasomika.sk.

Program Iva Nesrovnala:

 • Cesty a cyklocesty;
  • Mesto bez výtlkov;

Dokončím opravy všetkých cestných radiál a súvisiacich ciest do roku 2022. Celkovo pôjde o ďalších viac ako 250 km ciest – teda vzdialenosť asi ako od Tatier k Dunaju. Bratislava bude mať prvýkrát v histórii všetky hlavné cestné ťahy v dobrom stave. Budem pokračovať v rozširovaní siete cyklotrás tak, aby ich počet a kvalita zodpovedali rastúcemu počtu cyklistov.

 • Koľajová doprava;
  • Moderná a ekologická alternatíva;

Budem pokračovať v rozvoji koľajovej dopravy. Dostaviame električkovú trať na koniec Petržalky, zrekonštruujeme Karlovesko-Dúbravskú električkovú radiálu vrátane všetkých zastávok, priechodov pre chodcov a zelených povrchov a tiež budeme pokračovať v príprave rekonštrukcie Ružinovskej a Vajnorskej radiály.

Budeme ďalej rozvíjať projekty napojenia električkových tratí do nových lokalít a ich prepojenie so železničnými terminálmi, ktoré sú dnes v štádiu prípravy: Ružinov, Devínska Nová Ves, Vrakuňa a Podunajské Biskupice.

Dotiahneme električku do Vajnor. Budeme ďalej presadzovať vybudovanie novej železničnej stanice v lokalite Filiálka a ďalšie skvalitňovanie a posilnenie prímestských vlakov.

 • Kvalitná a prístupná hromadná doprava;

Chcem ešte lepšiu mestskú hromadnú dopravu. Budem pokračovať v obnove vozového parku MHD tak, aby boli všetky vozidlá nízkopodlažné, klimatizované, s prístupom na internet. Presadím jednotné zľavy pre dôchodcov, aby mali rovnaké zľavy všetci bez ohľadu na vek.

Rovnako zavediem zľavy pre dospelých, ktorí sprevádzajú deti. Rozšírim bikesharing o nové stanice, bicykle a elektrobicykle.

 • Sociálne služby a kultúra;

Budem pokračovať v zvyšovaní kapacít domovov pre seniorov a ľudí bez domova. Budeme pokračovať v aktívnom zapájaní seniorov do života v Bratislave.

V oblasti kultúry budem ďalej navyšovať finančné prostriedky pre projekty verejnosti a založíme stálu scénu mestského divadla Pavla Országha Hviezdoslava.

 • Parkovanie, ktoré dáva zmysel;

Budem pokračovať v opatreniach, ktoré pomôžu Bratislavčanom s parkovaním. Dotiahneme rozbehnuté projekty parkovacích domov a záchytných parkovísk – v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom a železnicami aj pred vstupom do mesta – a pravidlá pre parkovanie tak, aby sme obmedzili masívny prílev áut do mesta a aby boli vždy zvýhodnení domáci.

 • Verejné priestory − výkladná skriňa mesta;

Budem sa ďalej venovať rozvoju zanedbaných verejných priestranstiev, s ktorými sme konečne po rokoch pohli. Pri novej výstavbe budem trvať na tom, aby verejné priestranstvá mali prioritu a boli kvalitne zrealizované a táto výstavba mala jasné a tvrdé pravidlá. Ďalej budem zapájať firmy a investorov do rozvoja mesta tak, ako som to robil posledné 4 roky.

Rovnako budem pokračovať v obnove mestského mobiliáru – lavičiek, kvetináčov, odpadkových košov, budem rozširovať mestskú zeleň s profesionálnou starostlivosťou. Budeme pokračovať v oprave historických pamiatok – začneme Michalskou vežou a zabezpečíme prezentáciu mestského archívu.

Postavíme a opravíme ďalšie detské ihriská a workoutové ihriská pre dospelých.

 • Komunálny podnik;

Založím nový komunálny podnik, ktorý sa bude starať o údržbu ciest, čistotu a starostlivosť o zeleň v réžii mesta bez zbytočných medzikrokov. Mesto tak v konečnom dôsledku ušetrí množstvo financií.

 • Bezpečné mesto pre všetkých;

Budem ďalej presadzovať lepšie financovanie mestskej polície a zmenu jej kompetencií tak, aby svoje úlohy mohla vykonávať efektívne, kvalitne a s moderným vybavením.

Dobudujem integrovaný kamerový systém a posvietim si na temné zákutia, ktoré spôsobujú problémy.

 • Národný park − Malé Karpaty;

Budem presadzovať vznik chráneného územia v Malých Karpatoch tak, aby z lesov pri Bratislave bola najväčšia mestská rekreačná zóna v Európe a nie plantáž na drevo. Budem pokračovať v politike vysádzania 2 nových stromov za jeden chorý.

 • Vizuálny smog;

Budem ďalej bojovať s vizuálnym smogom. Za 4 roky sme odstránili takmer 1000 reklamných plôch a ďalšie stovky sú v procese odstraňovania. Stále sme však len na začiatku, tento proces musí pokračovať.

Dokončím zápas o zákaz hazardu v Bratislave.

 • Obnovím kúpele Grössling.

Kúpele Grössling sú neoddeliteľnou súčasťou spomienok celých generácií Bratislavčanov. Ich dlhodobo zanedbaný stav ma hneval, preto som sa do tohoto projektu pustil hneď po nástupe do úradu primátora. Boj o túto pamiatku sa ťahal dlhé roky, riešila sa vo viacerých súdnych sporoch.

Tento môj boj mal zmysel – nakoniec sa nám podarilo kúpele prevziať späť do vlastníctva Bratislavy. Už na budúci rok máme v rozpočte vyčlenených 800 tisíc eur na sanačné práce, aby sme túto pamiatku ochránili pred ďalšou devastáciou. Podobne, ako sme dokázali premeniť dlhodobo schátrané a zanedbané miesta, ako podchod na Trnavskom mýte, Námestie slobody, parčík na Svoradovej a množstvo iných, tak považujem za veľkú výzvu vrátiť kúpele Grössling späť na mapu Bratislavy.

Zaslúžia si dôstojný návrat, aby mohli slúžiť ešte dlhé roky mnohým generáciám Bratislavčanov.

Ďalšie detaily a informácie nájdete na stránke https://ivonesrovnal.sk.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk