Nemocnica na Antolskej bude mať nové parkovisko, zámer ráta len s ôsmimi stojiskami pre imobilných

Parkovisko na Antoslkej
zdroj: zámer navrhovateľa

Pri nemocnici na Antolskej má vzniknúť parkovisko, vyplýva to zámeru, ktorý odoslala Univerzitná nemocnica Bratislava Ministerstvu životného prostredia SR kvôli posúdeniu vplyvov na životné prostredie.

Ako sa uvádza v zámere navrhovateľa, predmetom je posúdenie výstavby a prevádzky parkoviska pri nemocnici na Antolskej. Navrhovaná činnosť je situovaná v juhozápadnej časti Petržalky, konkrétne v areáli vyššie spomínanej nemocnice.

„Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie parkovacích stojísk pre potreby nemocnice na Antolskej ulici v Bratislave,“ píše sa vo zverejnenom zámere.

Realizovaním projektu by došlo k vyubudovaniu nového parkoviska s kapacitou 199 parkovacích miest. Ako ďalej uvádza zámer, osem parkovacích miest priamo v areáli nemocnice bude vyhradených pre imobilných. Zvyšných 191 miest je určených pre ostatné osobné automobily.

„Účelom navrhovanej činnosti je výstavba novej parkovacej plochy pre 199 vozidiel v areáli Univerzitnej nemocnice Bratislava na Antolskej ulici s cieľom zvýšenia komfortu pre zamestancov, pacientov a návštevníkov areálu. Realizáciou stavby sa zvýši kapacita parkovacích miest z pôvodných 311 parkovacích miest na plánovaných 510 parkovacích miest,“ uviedol investor vo svojom zámere.

Územie, kde sa má výstavba parkoviska riešiť, je ohraničené zo západnej strany objektom Univerzitnej nemocnice Bratislava, z južnej strany sa v súčasnosti nachádza stromová zeleň. Východná hranica je tvorená Antolskou ulicou a severnú tvorí zeleň, ktorú pozostáva najmä z trávnikov a zo stromovej vegetácie.

„Umiestnením navrhovaného investičného zámeru budú dotknuté nasledovné parcely č.: 2848/4 (ostatné plochy) – parkovacia plocha, chodník, zeleň v parkovacej ploche, 2845/8 (zastavané plochy a nádvoria) – zastávka MHD, chodník, vjazd resp. na nich geometrickým plánom novovyčlenené parcely 2845/24 a 2848/160. Celková plocha zasiahnutá plánovanou stavbou predstavuje 22 801 metrov štvorcových,“ spresňuje navrhovaný zámer.

Parkovisko na Antolskeja
zdroj: zámer navrhovateľa

Predpokladaný termín výstavby bol stanovený na rok 2019, konkrétnejší termín však investor neuviedol. Začiatok prevádzky je v pláne o rok na to, a síce v roku 2020. Ako dodal investor, návrh počtu parkovacích miest vychádza z predpokladu areálového koncového komunikačného systému. „Areálové komunikácie plnia len funkciu prístupu k sústredeným plochám statickej dopravy. Dopravné trasy sú štruktúrované do samostatných prevádzkových vetiev. Parkovacie miesta sú navrhnuté v kolmom radení. Parametre dopravných plôch vychádzajú z normových nárokov,“ píše sa v zámere.

Podľa ďalších informácií sú priechody pre chodcov navrhnuté bezbariérovo, táto úprava spočíva v znížení obrubníka na 2 centimetre. Chodník je taktiež vybavený signálnym a varovným pásom pre pohyb nevidiacich a slabozrakých.

„Sústredená plocha statickej dopravy je napojená na nadradený komunikačný systém priamo prostredníctvom navrhovanej stykovej križovatky, resp. dopravného pripojenia. Dopravný význam miestnej komunikácie – Antolská sa viaže na skupinu obslužnej komunikácie funkčnej triedy C1. Šírkové usporiadanie komunikácie vychádza z kategórie dvojpruhovej obojsmernej komunikácie MO 8/40 (šírka jazdného pruhu 3500 mm),“ uvádza predkladaný zámer.

Navrhovanú činnosť predkladá investor v dvoch variantoch, pričom oba varianty rátajú s vytvorením 199 parkovacích miest. Prvý variant uvažuje s ponechaním plochy pôvodnej zelene (12.654,2 metrov štvorcových). V druhom variante sa navrhuje zachovanie zelene o celkovej výmere 13.404,4 metrov štvorcových. „Oproti variantu č.1 dochádza k zvýšeniu výmery zelene ponechanej na zachovanie v areáli oploteného parkoviska o + 750,2 m2. Tiež dôjde k menšiemu počtu výrubov ako v prípade variantu č. 1. Plocha areálových chodníkov a spevnených plôch sa znížila na 9.396,65 metrov štvorcových,“ vysvetľuje investor.

Celkové prepokladané náklady na výstavbu parkoviska odhadol investor na 1,4 milióna eur.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk