Schizofrénia

Stiahnut 5.jpg
Foto: Getty Images

Schizofrénia je duševná porucha pri ktorej dochádza k poklesu schopnosti človeka vnímať realitu a emócie a reagovať na ne. Taktiež zlyhávajú viaceré myšlienkové schopnosti, človek má halucinácie, bludy a poruchy vnímania citov, pričom typicky sa môže človek so schizofréniou javiť tak, že má rozpoltenú osobnosť. Najčastejšie dochádza k výskytu prvých príznakov už počas puberty alebo v období ranej dospelosti, najviac prípadov sa prvýkrát prejaví do 15. roku života.

Charakteristika

Čo je schizofrénia? Táto choroba patrí medzi endogénne psychózy a je pre ňu typický rozpad osobnosti človeka a to najmä emocionálnej časti osobnosti. Dochádza k mozgovej neschopnosti koordinovať spracovanie vnemov a reakcií, pričom najčastejšie je tento stav spôsobený genetickou predispozíciou. Ochorenie postihuje necelé percento dospelej populácie, pričom veľakrát súbežne so schizofréniou sa u človeka vyskytujú aj úzkostné poruchy, depresie a sociálne či emocionálne poruchy.

Hoci sa o schizofrénii hovorí ako o rozpoltenej osobnosti, nie je to tak v pravom slova zmysle a ide o psychiatrickú poruchu, pri ktorej zlyhávajú viaceré myšlienkové pochody a procesy, takže človek sa môže javiť navonok ako rozpoltená osobnosť, avšak prichádza u neho skôr k sociálnym a emocionálnym dysfunkciám. Ľudia so schizofréniou môžu navonok pôsobiť chladne a ľahostajne, majú sklony k samovraždám a samote a poruchy citov, jednania a myslenia, následkom čoho často utekajú od reality.

Príčiny

Ochorenie vzniká najčastejšie na podklade genetickej predispozície a úlohu zohráva aj dedičnosť, čiže ak sa v rodine schizofrénia už vyskytla, je veľmi vysoká pravdepodobnosť, že sa tak stane znova a teda môže byť schizofrénia dedičná. Okrem toho ale medzi rizikové faktory patria aj viaceré vplyvy okolia, napríklad podvýživa matky počas tehotenstva, komplikácie počas pôrodu, napríklad nedostatok kyslíka, ale aj iné poruchy plodu, taktiež môže byť rizikovým faktorom nedostatok telesného alebo citového kontaktu počas detstva alebo nadmerný stres a náročné prostredie.

Príznaky

Ako sa prejavuje schizofrénia? Vzhľadom na to, že ide o psychózu, môže sa príznaky u každého pacienta individuálne v niečom odlišovať. Najčastejšími prejavmi sú antisociálne správanie, depresívne stavy, plachosť, sociálna izolácia od okolia, citové ochladnutie, niekedy sa vyskytuje agresivita a poruchy nálady. Typické sú zmeny správania a osobnosti, človek taktiež môže počuť rôzne hlasy, môže mať bludy a halucinácie a hlavne je neschopný racionálneho premýšľania a vnímania citov.

U detí sa môžu vyskytovať aj poruchy koordinácie pohybov a svalovej motoriky. Okrem toho majú ľudia aj poruchy koncentrácie a súvislého sústredenia na jednu vec, nedokážu si včas vybaviť správne pojmy a nadviazať na vonkajšie podnety a reagovať na ne adekvátne. Niekedy sa dokonca dostavujú aj problémy s rečou, kedy ľudia hovoria nelogické a nenadväzujúce veci. Často sa objavujú aj problémy s dlhodobou pamäťou. U niektorých sa symptómy rozvíjajú dlhodobo, u iných akútne. Taktiež býva so schizofréniou spojených viacero závislosti, napríklad drogy alebo alkohol.

Diagnostika

  • Vzhľadom na pomerne rôzne individuálne príznaky u každého človeka je diagnostikovanie schizofrénie dosť náročné
  • Riadi sa najmä klinickým vyšetrením a pozorovaním, pričom sa vyhodnocujú príznaky a podľa medzinárodných štandardov sa zisťuje ich prítomnosť u pacienta a intenzita
  • Taktiež na základe anamnézy a predošlého výskytu v rodine možno lepšie stanoviť konkrétnu diagnózu. Treba ale tiež diferenciálnou diagnostikou vylúčiť iné ochorenia a poruchy

Informácie o schizofrénii

Priebeh

Priebeh môže byť akútny a intenzívny alebo dlhodobejší. Obvykle býva spúšťačom či už genetická predispozícia alebo nejaký stresový či iný faktor z detstva, ktorý ovplyvní človeka v puberte a vývoji, kedy sa najčastejšie začína schizofrénia manifestovať. Postupne sa objavujú ďalšie a ďalšie príznaky, ktoré môžu byť individuálne u každého človeka. Ľudia s týmto ochorením sa izolujú od ostatných, stávajú sa citovo a emočne chladní a je tu aj vyššia miera samovrážd ako vo zvyšku spoločnosti. U ľudí s touto diagnózou je možné podľa závažnosti a prípadne iných pridružených chorôb aj invalidita.

Aké má schizofrénia druhy?

Simplexná schizofrénia

Simplexná schizofrénia je menej častou formou ochorenia a prejavuje sa najmä zmenami správania, stratou záujmov, zmenou v emóciách a tiež ich ochladením. Dochádza k postupnému a prehlbujúcemu sa nezáujmu o seba a svoje okolie, avšak tento nezáujem nemá depresívny charakter. Dochádza tiež k telesnému úpadku a dlhodobému zlyhávaniu v sociálnom fungovaní. Ochorenie má vleklý charakter, menej časté sú bludy a halucinácie a tak niekedy trvá aj roky, kým je diagnóza úplne jasná.

Paranoidná schizofrénia

Ide o najčastejšiu formu schizofrénie. Medzi príznaky patria poruchy myslenia, paranoidné bludy, sluchové halucinácie a celkové zmeny myslenia, ktoré majú vplyv aj na vonkajšie správanie. Títo ľudia častokrát trpia aj halucináciami o neskutočných udalostiach alebo naopak pripisujú aj jednoduchým veciam zveličený význam a charakter. Problémom je tiež ťažšie odhalenie, ktoré si vyžaduje skúseného odborníka, pretože ľudia s touto formou môžu na okolie pôsobiť sugestívne. Diagnóza je ale relatívne priaznivá.

Hebefrénna schizofrénia

Táto forma je typická častými zmenami nálady a správania, aktivitou bez zjavného cieľa alebo neorganizovanou aktivitou a celkovou dezorganizáciou správania. Ľudia s týmto druhom schizofrénie môžu mať navonok vyhrotené správanie, nastáva u nich veľký rozpor medzi myslením a emocionalitou v správaní a u človeka sú často krát prítomné ťažko predvídateľné a nevypočítateľné prejavy. Ľudia sa môžu vyjadrovať hrubo, vulgárne a nastávajú u nich tak poruchy myslenia, ako aj výskyt bludov.

Reziduálna schizofrénia

Tento typ schizofrénie je typický pre ľudí s predstavami a halucináciami, ktorí majú nedostatok motivácie a záujmu o bežné udalosti počas dňa a prejavuje sa neorganizovanou rečou a správaním. Ide ale o dlhodobú a chronickú formu choroby, pri ktorej je však skorá diagnostika veľmi náročná, nakoľko klinické príznaky a patologické javy typické pre chorobu, ako sú bludy a halucinácie, majú menšiu intenzitu. Jedine dlhodobým pozorovaním menších detailov je možné formu rozpoznať.

Katatonická schizofrénia

Katatonická forma choroby je tiež zriedkavá, ale veľmi nápadná. Prejavuje sa poruchami pohybu a reči, dochádza k strate schopnosti sformulovať myšlienku a komunikovať, problémom je aj začať pohyb, prípadne naopak odolať nutkaniu na pohyb. Ľudia s týmto typom choroby môžu zotrvávať aj v zvláštnom a neprirodzenom postavení tela a to aj dlhé hodiny. Sú prítomné poruchy psychomotoriky, nadmerné vzrušenie, nekľud, môže sa objaviť aj napodobňovanie, hypertónia svalov a neprirodzené polohy končatín.

Krátky test

Chcete vedieť, či môžete mať schizofréniu? Existuje na to verejne dostupný test, ktorý je zdarma, pričom tento test môže odhaliť aj iné psychické poruchy. Ide o tzv. BITEPT, čo je z anglického prekladu Veľký orientačný test psychických porúch a tento test zachytáva najčastejšie príznaky rôznych duševných ochorení. Patrí k veľmi vyhľadávaným testom a zároveň je diskrétny, pričom obsahuje dôležité súvisiace informácie. Taktiež nasledovná tabuľka zachytáva najčastejšie prejavy choroby a pokiaľ sa väčšina u Vás vyskytuje, rozhodne si spravte aj vyššie zmienený test.

Prejav alebo klinický príznak Prítomnosť pri schizofrénii
Nevysvetliteľné a náhle zmeny správania Veľmi časté
Halucinácie, bludy, vnútorné hlasy Veľmi časté
Zmeny osobnosti a správania Časté, niekedy dlhodobejšie trvanie, kým sa prejavia
Problém s racionálnym uvažovaním Časté
Emočné a citové ochladnutie Časté
Poruchy koordinácie pohybov Menej časté, len pri katatonickej forme
Nadmerná plachosť a stránenie sa sociálneho kontaktu Menej časté
Poruchy reči a agresivita Výnimočné

Ak u seba pozorujete väčšinu častých príznakov, mali by ste čo najskôr navštíviť lekára kvôli odbornému vyšetreniu.

Chcete sa dozvedieť ako sa lieči schizofrénia?

 Liečba

Ďalšie zaujímavé zdroje

https://sk.wikipedia.org/wiki/Schizofr%C3%A9nia – čo vraví o chorobe Wikipédia, sa dočítate tu

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Schizofrenie – rozdelenie schizofrénie a odborné informácie o nej

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk